Wereldwijd neemt het aantal bacteriën dat resistent is tegen antibiotica toe (AMR). Deze resistente bacteriën komen voor bij mensen, dieren en in de natuur. Resistente bacteriën kunnen ervoor zorgen dat antibiotica niet meer werken tegen bacteriële infecties. Met andere woorden; de bacterie raakt gewend aan de tegenstof antibiotica waardoor het toedienen geen effect meer heeft. De gevolgen van antibioticaresistentie kunnen hierdoor groot zijn.

Resistente bacteriën komen in alle landen voor, niet alleen in Nederland. Het is daarom belangrijk om bij de bestrijding van antibioticaresistentie samen te werken met andere landen. Daarom heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een ‘One Health’ actieplan. Hiermee wordt op Europees niveau bij zowel mensen, dieren en natuur maatregelen genomen om antibioticaresistentie te verminderen. Het nieuwe voorstel wil antibioticaresistentie preventie bijvoorbeeld een vast onderdeel maken binnen de handelsverdragen met ontwikkelingslanden. Dit houdt in dat landen buiten de EU zich ook moeten houden aan voorzorgsmaatregelen, voordat ze producten mogen verhandelen met de EU. Er mag dan geen preventieve antibiotica worden gebruikt en er gelden strenge hygiëne eisen als het gaat om veehouderij. Zeer terecht, want op deze manier creëren we een eerlijk speelveld. Boeren buiten Europa moeten net zo veel investeren in zaken als dierenwelzijn als de boeren binnen Europa.

Het is gebleken dat betere bewustwording en regelgeving veel verschil kan maken. Door maatregelen te nemen is het gebruik van antibiotica in de NL varkenssector in de afgelopen 7 jaar met 60% afgenomen. Daarmee is de kans op resistentie al een stuk verkleind.

Ik vind het belangrijk dat de Europese Unie zich inzet tegen antibioticaresistentie. Het is een grensoverschrijdend probleem. Het is van belang dat er wordt ingezet op onderzoek en verdere bewustmaking van antibioticaresistentie. Europa kan een voortrekkersrol gaan innemen waarbij Nederland als voorbeeld gebruikt kan worden hoe we met boerenverstand moeten omgaan met antibioticagebruik.