IMG-20141008-WA0000

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 2 oktober werd de kandidaat-Eurocommissaris van landbouw Phil Hogan ondervraagd door de landbouwcommissie. Uiteraard nam Jan Huitema de gelegenheid te baat om de kandidaat-commissaris te bevragen en aan te horen wat zijn visie op de toekomst van het Europees landbouwbeleid is.

De hoorzitting begon met een uiteenzetting door Hogan over zijn visie op het Europees landbouwbeleid. De Commissie onder leiding van Juncker heeft een ambitieuze groeiagenda aangekondigd. Hogan ziet hierbinnen een belangrijke rol weggelegd voor de agrarische sector. Zijn basisprincipe is dat het GLB gericht moet zijn op het creëren van een agrarische sector die modern, marktgericht en kennisgedreven is. Dit is nodig om goed in te kunnen spelen op de wereldwijd groeiende vraag naar voedsel. Waar sommigen deze ontwikkeling als een probleem zien ziet Hogan juist kansen. Hij meent dat de agrarische sector van strategisch belang voor de Europese economie is en essentieel voor het herstel van de Europese economie.

Een belangrijke opmerking die Hogan in dit kader maakte is dat hij zich zeer wel bewust is van de onderlinge samenhang die bestaat tussen landbouw en geopolitiek. De Russische boycot van Europese landbouwproducten was in dat kader illustratief. Ontwikkelingen die in beginsel niets met landbouw te maken hebben kunnen de sector toch hard treffen en Hogan meent dat Europa zich daar tegen moet wapenen. De belangrijkste oplossingsrichting die hij ziet is een verdere diversificatie van onze landbouwexport. Hij wil zich middels handelsreizen persoonlijk er voor inzetten dat de Europese landbouwsector minder gevoelig wordt voor plotse vraaguitval.

Om in de toekomst tot een goede samenwerking met de Commissaris te komen is het ook van belang verder te kijken dan de antwoorden die hij gaf op de vragen in deze eerste sessie. Het is gebruikelijk dat een kandidaat niet meteen alles prijsgeeft maar zich voorzichtig en in algemene termen uitdrukt. Om toch te proberen de witte vlekken in zijn verhaal in te vullen is het zinvol te kijken naar zijn opstelling in relevante landbouwdossiers uit het recente verleden. Tijdens de hoorzitting viel het Jan Huitema op dat Hogan met name voor wat betreft de handhaving van de nitraatrichtlijn zich op de vlakte hield. Zijn verleden als minister van milieu toont echter aan dat hij flexibel is in het faciliteren van agrarisch ondernemerschap. Zo pleitte hij met succes voor derogatierechten voor de Ierse landbouwsector.

Hogan stelt op zijn eigen website trots te zijn op de vestiging van een van de grootste melkverwerkende fabrieken van Europa in zijn kiesdistrict Killkenny. We mogen dus aannemen dat hij de melkveesector goed gezind is. Gezien de omvang en het belang van deze sector voor de Ierse economie valt te verwachten dat hij er ook voldoende kennis van heeft. Deze indruk werd tijdens de hoorzitting bevestigd. Ruim 8% van de Ieren is werkzaam in de agrosector, die 5% van het BNP vertegenwoordigt. De sector is een stuk prominenter zichtbaar dan in Nederland, dus iedere competente politicus weet daar dat hij naar boeren te luisteren heeft. Toen Ierland in 2008 zwaar getroffen werd door de kredietcrisis stortte vooral de bouwsector in wat leidde tot grote werkloosheid. De agrarische sector hield echter heel behoorlijk stand en het vak van boer onderging een herwaardering, wat onder meer terug te zien is in de grotere belangstelling voor agrarisch onderwijs. Deze ontwikkeling werd door Hogan toegejuicht omdat versterking van de agrarische sector in zijn ogen een solide basis vormt voor duurzaam economisch herstel.

Het voorgaande in acht nemende durft Jan Huitema de voorlopige conclusie aan dat de benoeming van Phil Hogan gunstig is voor de Nederlandse landbouwsector. Er zijn veel raakvlakken tussen de Nederlandse en de Ierse landbouwsector. In beide landen bestaat een bijzonder productieve sector die de afgelopen jaren vanuit Brussel vooral afgeremd werd. De beleidsdaden van Phil Hogan in zijn tijd als minister van milieu in Ierland tonen aan dat hij flexibel is voor wat betreft de manier waarop bepaalde milieudoelstellingen gehandhaafd moeten worden. Jan Huitema ziet goede kansen voor een vruchtbare samenwerking met de nieuwe landbouwcommissaris.

De VVD-delegatie in het Europees Parlement wil definitief van Straatsburg af. De Franse impasse moet doorbroken. Jaarlijks wordt ongeveer 200 miljoen euro belastinggeld aan de maandelijkse verhuizing verspild. Dit moet nu voor eens en altijd afgelopen zijn, het Europees Parlement heeft geen Frans buitenverblijf nodig! Alleen de Europese Raad van regeringsleiders kan het reizende Straatsburg circus stoppen. Daarom hebben de VVD Europarlementariërs, samen met een groot aantal collega’s, de nieuwe Europese Raadsvoorzitter Tusk verzocht dit nu eindelijk te stoppen.