Opiniestuk voor de Boerderij – gepubliceerd op 23-06-2018

Het lijkt zeker dat verschillende kunstmestvervangers buiten de gebruiksnorm voor dierlijke mest komen te vallen. De vraag is alleen wanneer? Het is een van mijn missies in het Europees Parlement om kunstmestvervangers buiten de gebruiksnorm voor dierlijke mest te krijgen. Decennialang wordt hier in Nederland al over gesproken. Gelukkig lijkt een toelating dichtbij. De Europese Commissie doet op dit moment uitvoering onderzoek en komt in 2019 met criteria waaraan kunstmestvervangers moeten voldoen.

In Nederland bestaan al proefprojecten waarbij dierlijke mest zodanig wordt gestript dat je een concentraat krijgt dat te vergelijken is met vloeibare kunstmest. Waarom mag het dan nog niet gebruikt worden boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest? Dat komt door de definitie van dierlijke mest in de Nitraatrichtlijn. Deze luidt als volgt: “dierlijke mest: excrementen van vee of een mengsel van strooisel en excrementen van vee, alsook producten daarvan.” De bijzin ‘alsook producten daarvan’ is het probleem! Hoe zuiver je kunstmestvervanger ook is, met deze definitie blijft het dierlijke mest. De definitie is niet meer van deze tijd. De Nitraatrichtlijn stamt uit 1991. Bijna 30 jaar verder zijn de ontwikkelingen op gebied van mestverwerking sterk verbeterd. Daar komt bij dat klimaatverandering een groot thema is, evenals kringloopdenken. Het gebruik van kunstmestvervangers kan daarin een positieve bijdrage leveren.
Definitie dierlijke mest aanpassen

Een paar jaar geleden zag ik mijn kans schoon. Bij de behandeling van de meststoffenverordening heb ik een voorstel ingediend om de definitie van dierlijke mest aan te passen: “Dierlijke mest: excrementen van vee of een mengsel van strooisel en excrementen van vee, alsook producten daarvan behalve producten die een werkingscoëfficiënt hebben van 90% en voldoen aan de criteria van de meststoffenverordening.” Natuurlijk was het eenvoudiger om de hierboven genoemde bijzin domweg te schrappen, maar daar was geen politieke ruimte voor.
In de landbouwcommissie van het Europees Parlement kreeg ik hiervoor voldoende steun. De Europese Commissie was minder enthousiast, al erkenden ze de mogelijke voordelen van kunstvervangers. Mijn voorstel zou te kort door de bocht zijn en niet wetenschappelijk gefundeerd. Na lang onderhandelen hebben we eind vorig jaar een compromis bereikt. De Europese Commissie krijgt twee jaar de tijd om duidelijk te maken wanneer een kunstmestvervanger wel of niet valt onder de definitie van dierlijke mest.
Geduld is een schone zaak
Deze week sprak ik met de Europese Commissie over het lopende onderzoek. Uiteraard worden er geen toezeggingen gedaan, maar toch ziet het er veelbelovend uit. Verschillende kunstmestvervangers lijken goede papieren te hebben.
Nu kunt u denken, dit gaat mij niet snel genoeg en dat is begrijpelijk. Geduld is echter een schone zaak en dit is naar mijn mening de enig realistische route om kunstmestvervangers op termijn te kunnen gebruiken, waardoor we onze kringlopen kunnen sluiten en minder afhankelijk worden van kunstmest.

Vandaag breng ik samen met collega Europarlementariërs een bezoek aan de nieuwe locatie van het Europees Medicijnagentschap (EMA). Het EMA verhuist van Londen naar Amsterdam als direct gevolg van Brexit. Dat is de uitkomst na een procedure binnen de Europese Raad met ministers van Buitenlandse Zaken. Na twee spannende stemrondes, waarbij Amsterdam en Milaan uiteindelijk als laatsten overbleven, kwam Amsterdam na een loting als winnaar uit de bus. En daar is Nederland natuurlijk blij mee, want de komst brengt veel werkgelegenheid met zich mee. Niet alleen op het gebied van farmacie, ook op het gebied van bijvoorbeeld horeca.

Het nieuwe pand voor EMA is in november 2019 klaar, terwijl het agentschap al halverwege 2019 naar Nederland komt. Daarom zal het EMA eerst een tijdelijke huisvesting krijgen. Dit tijdelijke gebouw is iets kleiner dan het uiteindelijke gebouw dat speciaal en geheel volgens de wensen van EMA wordt ontwikkeld. Dit is vanaf het begin gecommuniceerd en opgenomen in het aanbod dat door de Europese Raad beoordeeld werd. Daarbij zal het werk van EMA geen enkele hinder van deze verhuizingen ondervinden. Toch ziet Italië het als een kans om de genomen beslissing alsnog terug te laten draaien. De Italianen stellen onder meer de procedure ter discussie en vechten hun standpunt aan bij het Europees Hof van Justitie. Zij vinden dat het Europees Parlement ook een rol moest hebben binnen de besluitprocedure. Het is vooral een tactische zet, want op 4 maart zijn de landelijke verkiezingen in Italië. Met andere woorden; de strijd om EMA is onderdeel geworden van de verkiezingscampagnes. Volgens Minister Bruins (Medische zorg) hoeven we ons hier niet te veel zorgen te maken. Het gehele proces rondom het besluit is eerlijk verlopen.

Ondanks dat de procedure is verlopen via de Europese Raad, mag het Europees Parlement wel meestemmen op de eindbeslissing. Daarom stemmen we op 12 maart in de milieu commissie over de verhuizing van het EMA. Om eventuele vragen rondom de verhuizing te beantwoorden is er vandaag voor een groep Europarlementariërs een werkbezoek naar Amsterdam georganiseerd. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ontvangt de officiële delegatie die bestaat uit 10 Europarlementariërs waarvan 5 Italianen. Namens Nederland en de VVD ben ik aanwezig. Ik vind het belangrijk om tijdens dit bezoek mijn collega’s de vorderingen van de bouw te laten zien. Een jaar na Brexit zullen alle werknemers werkzaam zijn in een gebouw dat optimaal aan alle wensen van het EMA voldoet.

Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat collega’s uit andere lidstaten de Italianen in het gelijk gaat stellen. Amsterdam kwam naar voren als één van de beste locaties en maar liefst 81% van de werknemers van het EMA koos voor Amsterdam als beste locatie. Nederland is al begonnen om de werknemers in Londen te informeren over alles wat er bij deze verhuizing komt kijken. Zij krijgen dan hulp bij het vinden van passende huisvesting en internationale scholen voor hun kinderen. Ik zal vandaag alles aan doen om mijn collega’s met positieve zin te overtuigen dat Nederland de verhuizing van het EMA volledig de touwtjes in handen heeft.

Beluister hier het interviewfragment over de EMA tijdens het radioprogramma “Met het oog op morgen”

 

 Het Europees Parlement, Brussel, De Europese Commissie en Raad, Brexit; van 28 naar 27 lidstaten, VVD, klimaat & milieu, Straatsburg, innovatie, ALDE, Europees budget, mestdossier, AGRI, Lobbyisten, GLB, ENVI, gentechnologie, melkrobots

Het is alweer ruim drie jaar geleden dat ik als Europarlementariër voor de VVD aan de slag mocht in Brussel. Met 26.000 voorkeursstemmen op zak, ga ik iedere dag weer aan de slag voor Nederland binnen Europa. Maar wat houdt het werk van een Europarlementariër precies in? De kranten staan vol met woorden over de Europese Commissie en Brexit, maar wat doet de Commissie precies en wat houdt de Brexit in voor bijvoorbeeld de Nederlandse land-en tuinbouw?

In Brussel ontvang ik veel scholieren en ondernemers als boeren en tuinders. In Nederland ga ik tegelijkertijd vaak op werkbezoeken en probeer ik bij diverse groepen te spreken. Helaas is het niet voor iedereen gemakkelijk of mogelijk om naar Brussel te komen. Daarom beantwoord ik graag al je vragen door middel van een Q&A. Heb je vragen over hoe de Europese Unie werkt of wil je juist specifiek iets weten over mijn beleidsterreinen land- en tuinbouw, milieu, klimaat en of het Europese budget, laat dan een vraag voor mij achter.

Dat kan door:

  • een reactie achter te laten
  • een privebericht te sturen op social media
  • een mail te sturen naar jan.huitema@ep.europa.eu

Ik hoop iets van je te horen!

Tijdens de plenaire vergadering van 12 juni heb ik een éénmalige en een één minuut durende speech in de Friese taal gegeven. Een officieel erkende minderheidstaal binnen Europa. Om deze actie kostenneutraal te houden, is deze speech niet vertaald door tolken. Daarom hierbij de vertaling van mijn speech. 

Wat een eer, de speech zit er op! Gisteravond rond 22.30 uur heb ik één minuut in het Fries mogen spreken. De Friese taal is een officieel erkende minderheidstaal en behoort tot de identiteit van een grote groep Nederlanders. Bijzonder om daar éénmalig aandacht voor te mogen vragen. Omdat natuurlijk niet iedereen het Fries kan verstaan, heb ik de tekst vertaald en onder de video gezet.

Geplaatst door Jan Huitema – Europarlementariër VVD op maandag 12 juni 2017

 

Beste collega’s

Maar liefst 10% van de Europeanen spreekt een minderheidstaal. Het is voor mij een eer om voor het eerst in de geschiedenis van het Europees Parlement u toe te spreken in het Fries. Dit naar aanleiding van het 25 jarig jubileum van het handvest voor minderheidstalen.

De Friese taal is niet alleen onderdeel van de Friese en Nederlandse cultuur, het is onderdeel van de Europese cultuur.  Volgend jaar laat Friesland zich zien met Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa. Dus niet treuzelen, ga er heen!

Voor mij blijft Friesland mijn thuis. Sommigen Friezen zijn als kind vertrokken en zijn vervolgens nooit weer in Friesland geweest. Maar toen een luchtballon in de kleuren van de Friese vlag over de outback van Australië vloog keken de Friezen met tranen in de ogen de ballon na.

Voor onze Friese identiteit blijft de taal ongelooflijk belangrijk, want: Boter, brood en groene kaas, wie dat niet zeggen kan is geen oprechte Fries!

 

De tekst in het Fries:

Bêste kollega’s 

Mar leafst 10% fan de Europeanen sprekt in minderheidstaal. It is foar my in eare om foar it earst yn de skiednis fan it Europeesk Parlemint jo ta te sprekken yn it Frysk. Dit nei oanlieding fan it 25-jierich jubileum fan it hânfêst foar Minderheidstalen. 

De Fryske taal is net allinne ûnderdiel fan de Fryske en Nederlânske kultuer, it is ûnderdiel fan de Europeeske kultuer. Folgjend jier lit Fryslân him sjen mei Ljouwert as kulturele haadstêd fan Europa. Dus net stinne d’r hinne! 

Far my bliuwt Fryslân myn thús.  Sommigen Friezen binne as bern fuortgien en binne dernei nea wer yn Fryslân west.  Mar doe’t in luchtballon yn de kleuren fan de Fryske flagge oer de outback fan Australië fleach seagen de “Friezen om útens” mei triennen yn de eagen de ballon nei.  

Foar ús Fryske identiteit bliuwt de taal oergriselik wichtich, want: Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries

 

De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft een akkerrand van 22 meter breed afgekeurd als ecologisch aandachtsgebied omdat deze 2 meter breder zou zijn dan wettelijk is toegestaan. Dat is natuurlijk belachelijk. Staatssecretaris Van Dam zei dat hij er niets aan kon doen “het moet van Brussel”. Bekijk bericht

Aan de Brexit heb ik een flinke kater overgehouden. Aan alle Britten is voorgehouden dat er een snelle uitweg is voor alle problemen. Oneliners, het roepen van de zijlijn en het voorhouden van schijnoplossingen lijkt inmiddels overal de nieuwe norm. Hiermee leiden we kiezers om de tuin.

Bekijk bericht