Het Europees Parlement, Brussel, De Europese Commissie en Raad, Brexit; van 28 naar 27 lidstaten, VVD, klimaat & milieu, Straatsburg, innovatie, ALDE, Europees budget, mestdossier, AGRI, Lobbyisten, GLB, ENVI, gentechnologie, melkrobots

Het is alweer ruim drie jaar geleden dat ik als Europarlementariër voor de VVD aan de slag mocht in Brussel. Met 26.000 voorkeursstemmen op zak, ga ik iedere dag weer aan de slag voor Nederland binnen Europa. Maar wat houdt het werk van een Europarlementariër precies in? De kranten staan vol met woorden over de Europese Commissie en Brexit, maar wat doet de Commissie precies en wat houdt de Brexit in voor bijvoorbeeld de Nederlandse land-en tuinbouw?

In Brussel ontvang ik veel scholieren en ondernemers als boeren en tuinders. In Nederland ga ik tegelijkertijd vaak op werkbezoeken en probeer ik bij diverse groepen te spreken. Helaas is het niet voor iedereen gemakkelijk of mogelijk om naar Brussel te komen. Daarom beantwoord ik graag al je vragen door middel van een Q&A. Heb je vragen over hoe de Europese Unie werkt of wil je juist specifiek iets weten over mijn beleidsterreinen land- en tuinbouw, milieu, klimaat en of het Europese budget, laat dan een vraag voor mij achter.

Dat kan door:

  • een reactie achter te laten
  • een privebericht te sturen op social media
  • een mail te sturen naar jan.huitema@ep.europa.eu

Ik hoop iets van je te horen!

Tijdens de plenaire vergadering van 12 juni heb ik een éénmalige en een één minuut durende speech in de Friese taal gegeven. Een officieel erkende minderheidstaal binnen Europa. Om deze actie kostenneutraal te houden, is deze speech niet vertaald door tolken. Daarom hierbij de vertaling van mijn speech. 

Wat een eer, de speech zit er op! Gisteravond rond 22.30 uur heb ik één minuut in het Fries mogen spreken. De Friese taal is een officieel erkende minderheidstaal en behoort tot de identiteit van een grote groep Nederlanders. Bijzonder om daar éénmalig aandacht voor te mogen vragen. Omdat natuurlijk niet iedereen het Fries kan verstaan, heb ik de tekst vertaald en onder de video gezet.

Geplaatst door Jan Huitema – Europarlementariër VVD op maandag 12 juni 2017

 

Beste collega’s

Maar liefst 10% van de Europeanen spreekt een minderheidstaal. Het is voor mij een eer om voor het eerst in de geschiedenis van het Europees Parlement u toe te spreken in het Fries. Dit naar aanleiding van het 25 jarig jubileum van het handvest voor minderheidstalen.

De Friese taal is niet alleen onderdeel van de Friese en Nederlandse cultuur, het is onderdeel van de Europese cultuur.  Volgend jaar laat Friesland zich zien met Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa. Dus niet treuzelen, ga er heen!

Voor mij blijft Friesland mijn thuis. Sommigen Friezen zijn als kind vertrokken en zijn vervolgens nooit weer in Friesland geweest. Maar toen een luchtballon in de kleuren van de Friese vlag over de outback van Australië vloog keken de Friezen met tranen in de ogen de ballon na.

Voor onze Friese identiteit blijft de taal ongelooflijk belangrijk, want: Boter, brood en groene kaas, wie dat niet zeggen kan is geen oprechte Fries!

 

De tekst in het Fries:

Bêste kollega’s 

Mar leafst 10% fan de Europeanen sprekt in minderheidstaal. It is foar my in eare om foar it earst yn de skiednis fan it Europeesk Parlemint jo ta te sprekken yn it Frysk. Dit nei oanlieding fan it 25-jierich jubileum fan it hânfêst foar Minderheidstalen. 

De Fryske taal is net allinne ûnderdiel fan de Fryske en Nederlânske kultuer, it is ûnderdiel fan de Europeeske kultuer. Folgjend jier lit Fryslân him sjen mei Ljouwert as kulturele haadstêd fan Europa. Dus net stinne d’r hinne! 

Far my bliuwt Fryslân myn thús.  Sommigen Friezen binne as bern fuortgien en binne dernei nea wer yn Fryslân west.  Mar doe’t in luchtballon yn de kleuren fan de Fryske flagge oer de outback fan Australië fleach seagen de “Friezen om útens” mei triennen yn de eagen de ballon nei.  

Foar ús Fryske identiteit bliuwt de taal oergriselik wichtich, want: Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries

 

De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft een akkerrand van 22 meter breed afgekeurd als ecologisch aandachtsgebied omdat deze 2 meter breder zou zijn dan wettelijk is toegestaan. Dat is natuurlijk belachelijk. Staatssecretaris Van Dam zei dat hij er niets aan kon doen “het moet van Brussel”. Bekijk bericht