Het Europees Parlement, Brussel, De Europese Commissie en Raad, Brexit; van 28 naar 27 lidstaten, VVD, klimaat & milieu, Straatsburg, innovatie, ALDE, Europees budget, mestdossier, AGRI, Lobbyisten, GLB, ENVI, gentechnologie, melkrobots

Het is alweer ruim drie jaar geleden dat ik als Europarlementariër voor de VVD aan de slag mocht in Brussel. Met 26.000 voorkeursstemmen op zak, ga ik iedere dag weer aan de slag voor Nederland binnen Europa. Maar wat houdt het werk van een Europarlementariër precies in? De kranten staan vol met woorden over de Europese Commissie en Brexit, maar wat doet de Commissie precies en wat houdt de Brexit in voor bijvoorbeeld de Nederlandse land-en tuinbouw?

In Brussel ontvang ik veel scholieren en ondernemers als boeren en tuinders. In Nederland ga ik tegelijkertijd vaak op werkbezoeken en probeer ik bij diverse groepen te spreken. Helaas is het niet voor iedereen gemakkelijk of mogelijk om naar Brussel te komen. Daarom beantwoord ik graag al je vragen door middel van een Q&A. Heb je vragen over hoe de Europese Unie werkt of wil je juist specifiek iets weten over mijn beleidsterreinen land- en tuinbouw, milieu, klimaat en of het Europese budget, laat dan een vraag voor mij achter.

Dat kan door:

  • een reactie achter te laten
  • een privebericht te sturen op social media
  • een mail te sturen naar jan.huitema@ep.europa.eu

Ik hoop iets van je te horen!

Het nieuwe regeerakkoord zet de toon voor de aankomende jaren: Nederland wordt duurzaam. Met het klimaatverdrag van Parijs, hebben we met 194 andere landen afgesproken om de broeikasgassen in 2030 met minstens 40% te verminderen. Nederland zal er de aankomende jaren alles aan doen om zich aan die doelstelling te houden. Sterker nog, we gaan verder en nemen het voortouw om het doel op 55% proberen te krijgen.

Voor onze huidige en toekomstige leefomgeving is het belangrijk dat de wereldwijde beweging zo snel mogelijk op gang komt. Het milieu, en de opwarming van de aarde, kent echter geen grenzen. Wij alleen kunnen de klimaatverandering niet tegen gaan. Het nationale beleid is daarom direct gekoppeld aan de eisen van het Europese beleid.

Als het aan mij ligt, een Europees klimaatbeleid dat kansen biedt voor economische groei en werkgelegenheid. Duurzaamheid hoeft de ondernemer geen geld te kosten, het kan hem juist meer geld opbrengen. Nederland wordt vaak als koploper gezien als het gaat om innovatie en ondernemerschap. Dat moeten we inzetten, zodat Nederlandse bedrijven zich daarmee kunnen onderscheiden op de Europese markt. Zo ontstaat er naast het maatschappelijk belang, ook een economisch belang.

In Nederland zijn we in staat om innovaties en technologie te gebruiken bij de voedselproductie, waardoor geproduceerd wordt met een kleine ecologische voetafdruk. Maar ook voor andere sectoren geldt dat de verduurzaming economische kansen biedt. Duurzame energietechnologie, zoals het elektrisch rijden bijvoorbeeld heeft de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt. Ik zet mij in voor een passend, op innovatie gericht Europees beleid. Een beleid dat zich vooral richt op het resultaat in plaats van het opleggen van regels. Geef ondernemers de ruimte om te verduurzamen. Niet omdat ze gedwongen worden, maar omdat zij het daarmee het beste product willen leveren.

“Antonio Tajani, de voorzitter van het Europees Parlement, wil dat het budget voor de EU wordt verdubbeld. “We hebben jaarlijks 280 miljard euro nodig in plaats van 140 miljard”, zegt hij in een interview met Duitse regionale kranten.”

Het voorstel van Antonio Tajani om het EU budget te verdubbelen is bizar en vooral onnodig. De EU moet juist leren veel kritischer naar haar uitgavepatroon te kijken. Nu geldt het beschikbare budget als uitgangspunt, met als perverse prikkel om het beschikbare budget ook volledig uit te geven. Hierdoor wordt te veel geld verspilt aan politieke paradepaadjes. Natuurlijk moet er voldoende budget zijn op Europees niveau, maar er worden nu geen tot zeer weinig prioriteiten gesteld. Daarom stel ik een Europese zalmnorm voor; de inkomsten mogen niet langer de uitgaven bepalen.

Niet standaard extra budget voor de EU, maar een kritische zelfreflectie. Er moeten prioriteiten worden gesteld en keuzes worden gemaakt. Als er meer geld wordt uitgegeven aan de ene kant, zal er ergens anders op moeten worden bezuinigd. Laten we in het EP starten met het schrappen van zinloze uitgaven zoals gratis treinkaartjes, het bouwen van een Europees museum en extra budget voor het verzenden van kerstkaarten. Door de juiste prioriteiten kunnen we al heel veel meer zinnige dingen doen binnen het huidige budget, dan is een drastische verhoging helemaal niet nodig.

Wat een mooi resultaat! Als het aan het Europees Parlement ligt wordt er binnen de nieuwe meststoffenverordening meer ruimte gecreëerd voor organische meststoffen zoals dierlijke mest en afvalstromen. Dit zou ertoe moeten leiden dat boeren minder mest hoeven af te voeren en minder afhankelijk worden van kunstmest.

Ik ben blij dat mijn collega’s inzien dat we de mestkringloop op boerderijen veel beter kunnen sluiten. In Nederland zijn we al jaren bezig met ecologische en technologische innovaties om dat voor elkaar te krijgen. Helaas worden deze innovaties geblokkeerd door Europese regelgeving. Dat de Europese Commissie nu aan een oplossing werkt, door criteria op te stellen, kun je gerust een kleine doorbraak noemen!

Het Parlement stemde ook in met strengere eisen voor het zware metaal cadmium in fosfaatkunstmest. Cadmium is kankerverwekkend en schadelijk voor het milieu. Ik wil niet dat boeren over een aantal jaar worden bestempeld als milieucriminelen omdat er cadmium gevonden wordt in de bodem of erger nog in ons voedsel, omdat ze meststoffen gebruiken die voldoen aan Europese regels. Europese regels die wij vandaag opstellen.

Patenten op groente en fruit verleden tijd!

Het Europese Octrooibureau heeft vandaag besloten dat het geen patenten meer gaat verlenen op producten die voortkomen uit klassieke veredeling. “Na een lang proces kunnen we nu eindelijk de vruchten plukken van het gedane werk binnen de politieke arena. De richtsnoeren die bij het toekennen van patenten worden gehanteerd zullen worden aangepast. Hierdoor wordt voorkomen dat groente en fruit in de handen van een klein aantal grote bedrijven komt te liggen”, aldus Jan Huitema. De VVD Europarlementariër zette samen met Bas Belder (SGP) het onderwerp op de politieke agenda van het Europees Parlement in het najaar van 2015. “Ik ben zeer verheugd. Een grote overwinning voor onze kwekers die bekend staan om hun innovatieve kracht en hiermee een grote bijdrage leveren aan de wereldwijde voedselvoorziening. Door het besluit van het Europese Octrooibureau is dit nu veel beter beschermd. De tomaat moet van ons allemaal blijven.”


Toelichting
In het voorjaar van 2015 besloot de Hoge Kamer van Beroep van het Europese Octrooibureau (EOB) dat producten die voortkomen uit essentiële biologische processen (klassieke verdeling) een patent kunnen krijgen. Europese wetgeving werd hierbij te strikt geïnterpreteerd zo bleek later. VVD Europarlementariër Jan Huitema trok meteen aan de bel en zette het onderwerp eind 2015 op de Europese agenda door samen met zijn collega Bas Belder (SGP) een breed gesteunde resolutie op te stellen waarin hij de Europese Commissie vraagt de wetgeving op te helderen en het patenteren van natuurlijke eigenschappen van planten te stoppen.

 In november 2016 publiceerde de Commissie een document waarin het zegt dat het nooit de intentie is geweest de mogelijkheid te geven natuurlijke eigenschappen van planten en producten voortgekomen uit klassieke veredeling te patenteren.

Dit document heeft het Europese Octrooibureau er toe doen besluiten de bevindingen van het rapport van de Europese Commissie te verwerken in haar richtlijnen die worden gebruikt bij het toekennen van patenten.

 

Zie ook het persbericht Ministerie van Economische Zaken: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/06/28/ontknoping-in-discussie-over-octrooirecht-plantenveredeling

 

Tijdens de plenaire vergadering van 12 juni heb ik een éénmalige en een één minuut durende speech in de Friese taal gegeven. Een officieel erkende minderheidstaal binnen Europa. Om deze actie kostenneutraal te houden, is deze speech niet vertaald door tolken. Daarom hierbij de vertaling van mijn speech. 

Wat een eer, de speech zit er op! Gisteravond rond 22.30 uur heb ik één minuut in het Fries mogen spreken. De Friese taal is een officieel erkende minderheidstaal en behoort tot de identiteit van een grote groep Nederlanders. Bijzonder om daar éénmalig aandacht voor te mogen vragen. Omdat natuurlijk niet iedereen het Fries kan verstaan, heb ik de tekst vertaald en onder de video gezet.

Geplaatst door Jan Huitema – Europarlementariër VVD op maandag 12 juni 2017

 

Beste collega’s

Maar liefst 10% van de Europeanen spreekt een minderheidstaal. Het is voor mij een eer om voor het eerst in de geschiedenis van het Europees Parlement u toe te spreken in het Fries. Dit naar aanleiding van het 25 jarig jubileum van het handvest voor minderheidstalen.

De Friese taal is niet alleen onderdeel van de Friese en Nederlandse cultuur, het is onderdeel van de Europese cultuur.  Volgend jaar laat Friesland zich zien met Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa. Dus niet treuzelen, ga er heen!

Voor mij blijft Friesland mijn thuis. Sommigen Friezen zijn als kind vertrokken en zijn vervolgens nooit weer in Friesland geweest. Maar toen een luchtballon in de kleuren van de Friese vlag over de outback van Australië vloog keken de Friezen met tranen in de ogen de ballon na.

Voor onze Friese identiteit blijft de taal ongelooflijk belangrijk, want: Boter, brood en groene kaas, wie dat niet zeggen kan is geen oprechte Fries!

 

De tekst in het Fries:

Bêste kollega’s 

Mar leafst 10% fan de Europeanen sprekt in minderheidstaal. It is foar my in eare om foar it earst yn de skiednis fan it Europeesk Parlemint jo ta te sprekken yn it Frysk. Dit nei oanlieding fan it 25-jierich jubileum fan it hânfêst foar Minderheidstalen. 

De Fryske taal is net allinne ûnderdiel fan de Fryske en Nederlânske kultuer, it is ûnderdiel fan de Europeeske kultuer. Folgjend jier lit Fryslân him sjen mei Ljouwert as kulturele haadstêd fan Europa. Dus net stinne d’r hinne! 

Far my bliuwt Fryslân myn thús.  Sommigen Friezen binne as bern fuortgien en binne dernei nea wer yn Fryslân west.  Mar doe’t in luchtballon yn de kleuren fan de Fryske flagge oer de outback fan Australië fleach seagen de “Friezen om útens” mei triennen yn de eagen de ballon nei.  

Foar ús Fryske identiteit bliuwt de taal oergriselik wichtich, want: Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries